Fakulti Sains Komputer

Menjadi Pusat Perkembangan Ilmu ICT Ke Arah Kecemerlangan Pendidikan Kolej RISDA

Fakulti Pengurusan Perniagaan

Fakulti Pengurusan Perniagaan ditubuhkan selari dengan hasrat Kolej RISDA untuk memperkasakan bidang keusahawanan dan perniagaan serta melahirkan graduan yang berkeupayaan untuk memajukan diri di dalam bidang perniagaan.

Fakulti Agrosains

Fakulti Agrosains (FAS) menawarkan program pengajian pertanian secara proaktif yang dapat membantu membekalkan modal insan yang akan menerajui sektor pertanian Negara dan global.

Fakulti Sains Sosial

FSS berfungsi sebagai wadah integrasi pelbagai ilmu bagi melahirkan graduan yang cemerlang secara holistik dari pelbagai disiplin.